Kapel : Gierle

Renovatie massief eiken stroken parketRenovatie massief eiken stroken parketRenovatie massief eiken stroken parketRenovatie massief eiken stroken parketKapel GierleEiken dambord parket na de werkenEiken dambord parket na de werkenRenovatie massief eiken dambord parketStaat van het eiken dambord parket bij aanvang van de werkenStaat van het eiken dambord parket bij aanvang van de werkenStaat van het eiken dambord parket bij aanvang van de werken

Restauratie van eiken stroken en dambord parket in een bestaande kapel in Gierle.